Via via kreeg de toenmalige secretaresse Lydie Alting te horen, dat men bij de C.J.V. aan de H.B. Blijdensteinlaan doende was een tafeltennisclub op te richten, maar dat men mensen zocht die vaker met ‘t bijltje gehakt hadden. Er werd een gesprek georganiseerd met de mensen van de C.J.V, die over de afdeling tafeltennis gingen. In dit gesprek werd al gauw overeengekomen, dat de mensen van de TTV Oosterveld het tafeltennissen op zich zouden nemen. Er werd besloten niet onder de naam Oosterveld door te spelen, aangezien er geen enkele band meer bestond met de spinnerij van deze naam, doch ook niet onder de naam C.J.V.

Na enig wikken en wegen werd toen besloten onder de naam “D.T.S.” te gaan spelen, wat zoveel betekent als “DOOR TRAINING STERK”.

VAN “UKKIE” TOT TOONAANGEVENDE VERENIGING.

Bij de oprichting op 21 september 1963 kende D.T.S. welgeteld 23 leden ; het eerste team kwam uit in de tweede klasse van de afdelingscompetitie, doch wist reeds in 1967 de overstap naar de eerste klasse te realiseren.

Ontstaan uit een fusie van de verenigingen Oosterveld en C.J.V., welke laatstgenoemde de beschikking had over een zaal aan de H.B. Blijdensteinlaan, was al snel duidelijk dat de nieuwe vereniging op dit adres te weinig groeimogelijkheden zou hebben en werd na een korte overweging en enkele snelle acties besloten de overstap te maken naar de zaal aan de Borneostraat, waar de groei onverminderd doorzette en het bestuur opnieuw naar goede alternatieven moest uitkijken. Met medewerking van de Dienst voor Lichamelijke Opvoeding en Sport van de Gemeente Enschede kregen wij de beschikking over een fonkelnieuwe zaal aan de Varviksweg, de eerste gymzaal die, naast gebruik voor het onderwijs, alleen voor de tafeltennissport werd gebruikt.

Entac, een van onze zusterverenigingen en D.T.S. waren er na langdurig overleg van overtuigd, dat alleen een goede vorm van samenwerking de basis kon vormen voor verenigingen, die naast aandacht voor het recreatieve element in de tafeltennissport ook voldoende draagkracht hadden om op technisch verantwoorde wijze de jeugd op te vangen en prestatiegerichte spelers aan hun trekken te laten komen. Reeds aan de Varviksweg hadden wij de beschikking over een kantine, voor die tijd voor vele verenigingen een wens die niet in vervulling kon worden gebracht en die door zijn vorm al snel de bijnaam “pijpenla” kreeg. Bestuurswisselingen bij Entac waren er de oorzaak van, dat van de voorgenomen samenwerking niet veel terecht kwam, waardoor D.T.S. zich opnieuw genoodzaakt zag naar alternatieven uit te zien, waarbij opnieuw op de steun van “Sportzaken” kon worden gerekend.

Dankzij een verstrekte subsidie en een goed gevulde spaarpot was D.T.S. in staat, mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, in augustus 1980 te starten met de bouw van een eigen kantine, die in maart 1981 officieel kon worden geopend door Wethouder Wibier van Enschede. Sindsdien hebben velen de weg gevonden naar de Nieuwstraat of Mina Krusemanstraat, zoals nu de naam luidt en er na een inspannende partij nog een gezellig uurtje aan vastgeplakt. Dat gezelligheid bij D.T.S. hoog in het vaandel staat, blijkt wel uit het feit, dat naast de vele onderlinge contacten reeds in 1967 in de zaal van de Tubanters de eerste officiele feestavond werd gehouden, een traditie die tot de dag van vandaag bestaat en die het grote aantal leden de kans geeft elkaar onder andere omstandigheden nog beter te leren kennen. Ook worden er veel onderlinge toernooien gehouden, o.a. Handicaptoernooi, Duo-toernooi, Laddertoernooi, Clubkampioenschappen. Bovendien zijn er Kaartavonden, een Sjoelavond, Mens-erger-je-niet-avond, Puzzeltocht, Jeugdkamp enz.

Ook sportief ging het D.T.S. voor de wind, hetgeen wel blijkt uit het feit dat in 1971 3 teams in de hoogste afdelingsklasse uitkwamen en in 1973 promoveerde het eerste team naar de landelijke competitie.

Ook heeft D.T.S. een bijdrage kunnen leveren door vertegenwoordigd te zijn in het afdelingsbestuur en verschillende Twentse commissies, waardoor een zinvolle samenwerking daadwerkelijk werd ondersteund.

Thans wordt er aan de seniorencompetitie met 15 teams deelgenomen en aan de jeugdcompetitie met 10 teams. Het damesteam speelt landelijk 3e divisie, het 1e herenteam speelt hoofdklasse en daartussen spelen we 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse.

Het meisjesteam en het jongensteam spelen landelijk; de overige teams spelen in de afdelingscompetitie. De jeugd krijgt een of twee maal in de week training van gediplomeerde trainers. En ook diverse D.T.S.-vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten, zodat de trainingen optima verlopen.

De tijd 1963 – 1976 wat er nog bekend is.

Onze eerste (onpartijdige) voorzitter was de heer H. Karssies en als eerste secretaris en penningmeester fungeerden Frits Lievers en Roelof Rave (ja de man van Liesbeth).
De kontributie f. 1,– per maand werd te laag gevonden en werd in 1964 f. 0,50 per week.
In 1964 werd John Ragbourn gekozen als voorzitter en Liesbeth Rave nam de taak van haar man over. Op 9 september 1964 treedt Erno Broekhuizen als secretaris aan.
In het 1e team zat John Ragbourn, Jan Haven en Erno Broekhuizen; het 2e team o.a. Ludie Barelds (nu Twekkelerveld) en het 3e team uit Lydie Alting, Liesbeth Rave enz.
In 1966 komt Gerrit Schukkink via een list bij de vereniging. Hij kwam nl. te laat na de pauze op zijn werk uit de kantine en moest voor straf invallen voor z’n toenmalige baas Gerrit ten Cate.
Op 23 augustus 1967 wordt de jaarvergadering bij penningmeester Eddie Vinke thuis gehouden met o.a. als nieuwe leden Joop Broek, Harry Fahner, Bertus Schotmeijer en Henk ten Berge. Men durft het aan de Twentse Kampioenschappen te organiseren in de Twentehallen. Harry de Vries (Cleanosol) sponsort de vereniging door middel van een advertentie en Minie Vinke blijft met de afwas zitten.
Op 4 september 1968 begint het er al wat op te lijken. Vergadering bij Cafe ter Mors, v/h Te Vaarwerk aan de Oldenzaalsestraat. Arie Lagendijk is aanwezig en ook Herman Limburg en Piet Visscher. Gerrit Schukkink wordt penningmeester.

Er komen officiële aanmeldingsformulieren en er zijn Statuten en een Huishoudelijk reglement gemaakt. De onderhoudscommissie wordt bedankt voor het uitstekende werk en er wordt leiding gegeven bij tafeltennis in het wijkcentrum in de Wesselerbrink (hetgeen mede een verklaring is dat hier nog nooit iets van de grond gekomen is). We doen mee aan “Trim U Fit”, de eerste poging van C.R.M. om iets te doen aan de recreatiesport.
Op de vergadering van 11-9-1970 zijn liefst 24 leden op de vergadering aanwezig. In 1971 organiseren we opnieuw de afdelingskampioenschappen en Fred Almoes komt in het 1e jeugdteam.
Er wordt een zaalwacht ingesteld en de voorbereiding voor het 10-jarig jubileum in 1973 neemt een aanvang.
Op 30-8-1971 wordt Hennie Jansen voorzitter en Theo Vos komt in de kascommissie. Jan Heerink is clubtrainer en D.T.S. behaalt vele successen bij de jeugd.

14-8-1972 wederom jaarvergadering. Bertus Schotmeijer komt in de feestcommissie en wordt bedankt voor het werk dat hij met Philip Bertram heeft verricht in de “pijpenla”, ons barretje in de nieuwe zaal aan de Varviksweg, waar wij vanuit het C.J.V.-gebouw aan de H.B. Blijdensteinlaan via de zaal aan de Borneostraat terecht zijn gekomen. Harry de Vries verdwijnt van het toneel.
In 1973 organiseert D.T.S. een toernooi op de eerste autoloze zondag. Velen komen op de fiets bij de sporthal Het Diekman.

1976

In 1976 is het clubblad ‘t Stokpaardje geboren, aangezien het ledenbestand nog steeds groter werd en het “oons kent oons” steeds minder werd en je steeds vaker de vraag kreeg: “Zeg”, wie is dat dan?
Het risico van een clubblad is, dat er doorgaans zeer enthousiast mee wordt begonnen om daarna door gebrek aan kopy weer snel te eindigen. Daarom beperken we ons voorlopig tot een uitgave per kwartaal. Als redactieleden (Hennie Jansen, Lydie Broekhuizen, Monique Platvoer en Jos Remkes). Wel is het vermeldenswaard, dat vanaf het 1e clubblad Juwelier Ten Berge altijd een advertentie in ons clubblad heeft gehad. Onze speelgelegenheid is aan de Varviksweg, waar we de zaal delen met de TTV Entac. Als je dan het eerste nummer bekijkt en je ziet de namen van de diverse teams, die in de najaarscompetitie 1975 speelden, kom je toch veel namen tegen die nu in 2005 ook nog lid zijn en velen spelen ook nog competitie.

Bv. uit de seniorenteams 1 t/m 14 Fred Almoes, Erno Broekhuizen, Joop Broek, Gerrit Schukkink, Monique Platvoet, Hans Lomans, Hennie Jansen, Philip Bertram, Harry Fahner, Roelof IJspeerd, Hannie Schukkink, Ge Dakkus, Lydie Broekhuizen, Liesbeth Rave, Ans Bertram en uit de 4 jeugdteams: Hans Jansen, Harry Horstman, Marianne Rademaker, Rudy Bruijs, Andre Wiggers enz. In de voorjaarscompetitie 1976 konden we wegens enorme groei van de jeugd met 8 teams uitkomen. Hier komen we dan ook de namen van Jacco Visscher en Ben Schukkink tegen. De jeugdleiding op vrijdagavond staat onder leiding van Eddy Jansen. Ook worden in dit jaar seniorleden en ouders van jeugd ingeschakeld om te zorgen dat het reis- en begeleidingsschema goed verloopt. De autokosten worden vergoed a 20 ct/km.

Ook werd in 1976 gezorgd, dat de bar bemand werd. Uit alles bleek, dat dit beter voor de kas was.
Om de barinventaris compleet te maken gaan we met z’n allen D.E.-punten sparen. Het koffiezetapparaat behoeft echter niet meer gekocht te worden. Dit wordt geschonken door Gerrit Schukkink. Wat is nl. het geval? De heren Hennie Jansen en Erno Broekhuizen verzorgen zo nu en dan een Bingoavond o.a bij een zangkoor in de St.Josephkerk. Gerrit Schukkink vergezelt de heren soms als meeloper en op deze bingo wint hij nl. de hoofdprijs (een koffiezetapparaat).

Financieel gaat het de vereniging goed, mede namens de Oud-papier-aktie, de lotto/toto, de kerstkaartenactie enz. In dit jaar schaffen we ook een robot aan. De kosten bedragen f. 3000,–. Met de afdeling Twente is afgesproken, dat men de robot 20x voor de jeugdtraining mag gebruiken tegen een bedrag van f. 500,–. Ook andere verenigingen mogen de robot huren tegen een huurprijs van f. 30,– voor 2 uur excl. reiskosten. De robot zal altijd door iemand van D.T.S. bediend moeten worden.

Het bestuur bestond uit de heren Hennie Jansen (voorzitter), Erno Broekhuizen (secretaris en 2e comp.leider), Piet Visscher (wedstrijdsecretaris en 2e penningmeester), Gerrit Schukkink (penningmeester en 2e voorzitter), Jan Haven (centrale man barcommissie).

Op het internationale Jubileumtoernooi van Vitesse behaalde D.T.S., naast vele persoonlijke ereplaatsen, ook de door Dagblad Tubantia beschikbaar gestelde trofee voor de meest succesvolle vereniging.
Ook de feestavond in Bentelo was een succes. Na afloop was er koffie met een gehaktbal. Hier ontstond het D.T.S.-lied

We hebben een batje in de hand zo, zo
Daar gaat een ieder voor aan de kant jo, jo
We geven de bal een smash
En een ieder zo pingpongles
Want we zijn bij D.T.S.

Op 15 februari 1976 hield D.T.S. voor het eerst in de geschiedenis van de afdeling een veteranentoernooi. Hieraan namen deel 8 dames van 35 jaar en ouder en 25 heren van 44 jaar en ouder. Ook het handicaptoernooi en de bekende ladderwedstrijden werden reeds gespeeld.

Ook werd in dit jaar Monique Platvoet, Erno Broekhuizen en Frank Falkmann kampioen van de afdeling en ze mochten uitkomen in de landelijke competitie. Ook mag genoemd worden dat we in dit jaar de grens van 100-leden overschreden. Tijdens de receptie van de 40-jarige afdeling Twente werd door Hennie Jansen met behulp van enkele jeugdleden een cadeau aangeboden. Dit bevatte o.a. een aantal telborden en een prachtige Twentse Bondsvlag (gemaakt door Jo Jansen). D.T.S. nam ieder jaar deel aan de bekercompetitie en zelfs was er ieder jaar een voetbaltoernooi in Bentelo, waar de tafeltennissers konden laten zien, dat ze ook deze techniek beheersten.

Op 26 augustus 1976 vervangt Roelof IJspeerd Jan Haven in het bestuur.

Vele D.T.S.ers helpen op 10 oktober bij het tafeltennistoernooi op de Invalidensportdag, die reeds 11 a 12 jaar in de Diekmanhal wordt gehouden. Na afloop wordt er dan nasi gegeten op de Vliegbasis Twente.
We beginnen met 10 teams aan de jeugdcompetitie, waarvan 1 team landelijk. Hierin zitten Hans Jansen, Richard Jansen en Wolter Cooper. Het ledenbestand bedroeg 1 januari 1977 113 leden, waarvan 51 mannen, 11 vrouwen, 44 jongens en 7 meisjes.

19 maart 1977 werd onze feestavond gehouden. De traditionele bingo werd achterwege gelaten. Hiervoor in de plaats had men een echte “boer’n brulfte”georganiseerd. Als bruidspaar trad op Erno Broekhuizen en Ineke Broek in echte Twentse klederdracht. Bij het instuderen van het lied was het lachen geblazen in huize Broekhuizen. De hond zat voor hen mee te joelen en dat hadden ze niet in de gaten, maar Joop en Lydie wel en die kwamen niet meer bij van het lachen.
Het originaliteitenrepetoire van de feestcommissie was erg groot, hetgeen o.m. bleek uit het alfabetisch geschenkenlied, waarbij het echtpaar op muzikale wijze een geschenkenpakket kreeg aangeboden. Hoofdzakelijk betrof het hier “kukkenspul”. Maar later op de avond bleek het niet meer zo goed te gaan tussen het echtpaar. Ze kondigden zingend hun scheiding aan en de inboedel werd in een loterij gestopt.

Na de vakantie gaan we met 2 jeugdtrainingsgroepen starten: nl. een op de woensdagavond en een op de vrijdagavond van 18.00 – 19.30 uur.
Voor de Nederlandse Kampioenschappen worden uitgenodigd Richard Jansen bij de pupillen en Jacco Visscher voor de welpen. Eddy Jansen moet met het traininggeven stoppen, aangezien hij naar Zwolle verhuist.

1978

We zullen de 3 jeugdtrainingsgroepen moeten uitbreiden met een vierde groep We hebben nu ruim 60 jeugdleden. Aangezien we met de competitieruimte op zaterdag en het jeugdvervoer in de knel komen, zijn we gedwongen om een jeugdledenstop in te voeren.
We hebben er nu zelfs een extra trainingszaal bij op de donderdagavond en wel aan de Borneostraat. In het najaar hebben we zelfs 4 jeugdtrainingsgroepen onder leiding van Philip Bertram, Roelof IJspeerd, Hans Jansen en Gert Nakken. Als nieuwe leden mogen we nu o.a. Peter Broekhuizen, Linda Scheggetman, Ellis Schukkink, Helga IJspeerd, Sandra te Brake, Gosse Oppers, Tini Wiggers begroeten. Ook werd dit jaar het eerste jeugdkamp gehouden. De D.T.S.-ers Frans Reuver en Erno Broekhuizen worden door Prins Ton I gehuldigd voor het vele werk wat zij hadden verricht voor het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen voor Gehandicapten. Zo zie je dat karnaval en tafeltennis ook samen kunnen gaan.

1979

Op zaterdag 16 juni was het de dag van de tafeltennis-diploma’s; nl. het A-diploma voor de welpen en het B-diploma voor de pupillen etc. In onze zaal deden 40 jeugdigen hun best dit diploma te behalen.

In dit jaar begroeten we o.a. Pauline Jansen, Evert de Vos, Cecilia Veltman, Peter Stegehuis, Dennis Wiggers, Theo Vos (terug van weggeweest), Annemiek Broekhuizen, Mirjam Reuver, William Haverkorn en Taede Jan Boringa.

Verder gaat D.T.S. voor het eerst in de computer. Jos Remkes werkt nl. als programmeur in het computervak. Hij mag van zijn werkgever dit op de vrije zaterdagen doen, waardoor het voor ons mooi kostenloos geschiedt.

1980

De Twentse Kampioenschappen worden dit jaar door D.T.S. georganiseerd. Het is een heel karwei.
Zowel het jeugd- als seniorentoernooi zal op één dag verspeeld worden. Maar D.T.S. beschikt over een aantal prominente figuren op toernooigebied. In huize Broekhuizen komen alle draden samen en het lijkt daar soms wel een bijenkorf. Frans Reuver en Theo Vos hebben ook al de nodige faam op toernooigebied. Daarnaast beschikken we wel over een legertje vrijwilligers, die willen helpen met allerlei hand- en spandiensten, zoals schrijfwerk (ja toen werd alles nog met de hand gedaan schema’s, deelnemerskaarten enz.), prijzen halen enz. We beschikken de zondag zelf over een heel telefooncircuit tussen de centrale administratie boven en de 4 wedstrijdcommissarissen beneden in de zaal. ‘s Nachts is deze telefoon nog even door Theo en Erno gecontroleerd. Op de vraag van Theo: “Doet ie het, Erno?” is het antwoord van Erno: Ik ontvang u luid en duidelijk, tot morgenvroeg en welterusten”. Zondagsmorgens zijn de eersten weer om 8 uur present in de Diekmanhal en kan het spektakel beginnen.

Op 6 februari kunnen leden boven de 16 jaar de Grolsche Bierbrouwerij bezoeken.

Er wordt een bouwcommissie geformeerd t.b.v. de bouw van de nieuwe kantine aan de Nieuwstraat (nu Mina Krusemanstraat). De bedoeling is dat we dan helemaal overgaan naar de nieuwe zaal, maar zoals het er nu uitziet, zal dit wel niet meer dit jaar gebeuren. We gaan wel allerlei acties starten om aan geld te komen; o.a een oud-papieractie, waarvoor Gé Dakkus haar garage beschikbaar stelt om dit papier in op te slaan. Als nieuwe leden begroeten we dit jaar o.a. Henk Stuiver, Albert Barelds, Marianne Barelds (terug van weggeweest), Henk Mouw, Bert Jan v.d. Boogaard en Teun Lassche.

De afdelings-jeugdcompetitie zal gesplitst moeten worden. Meisjes en jongens krijgen een aparte competitie, anders kunnen meisjes niet meer promoveren naar de landelijke meisjescompetitie. D.T.S. is niet tegen deze splitsing, maar vindt wel dat er dan minstens in 2 klassen naar sterkte gestart moet worden. In de afdeling Twente is men echter nog Roomser dan de Paus en creeert men 2 leeftijdsgroepen en wel: meisjes tot 13 jaar en een groep meisjes 13 – 17 jaar. Deze opsplitsing naar leeftijd i.p.v. sterkte heeft een aantal nadelen; bv. de clubs zijn beperkt in het opstellen van meisjesteams en de sterksten moeten tegen de zwakkeren spelen. Je komt dus ook uitslagen tegen van 10-0 en 9-1 en met persoonlijke game-uitslagen van 21-1. Het benzinegeld gaat naar 30 ct/km.

Op 1 september verhuizen we naar de Nieuwstraat. De competitieleider is nu Rinus te Nijenhuis en de penningmeester is Gert Nakken. Ook de andere genoemde bestuursleden zijn nog steeds actief.
De kantine is in aanbouw.

1981

Op zaterdag 24 januari kunnen we onze kantine in gebruik nemen. De officiele opening zal op 21 maart plaatsvinden. Wethouder Wibier heeft zich bereid verklaard dit te zullen doen. Daarna is er een receptie. Één van de vele geschenken, welke D.T.S. ontving, was een oude beker met daarin gegraveerd “Kampioenswedstrijd D.T.S. 1 – Vitesse 8 in de 4e kl. B van de afd. Twente. Geen van de huidige D.T.S.-ers kon zich herinneren, dat het 1e team ooit in de 4e klas had gespeeld. Misschien vandaar wel de voorwaarde, die de heer Butzelaar van Vitesse er aan verbond om uit te zoeken welk team dit geweest was. Al gauw bleek, dat de beker veel ouder was dan het huidige D.T.S. Na wat snuffelwerk in de archieven van de bond werd al snel gevonden dat in het seizoen ’53-’54 DTS 1 tweede werd na een spannende kampioenswedstrijd tegen Vitesse 8 in de 4e klasse B. Hiermede was het eerste gedeelte opgelost. Voor het tweede gedeelte van de vraag kwam Frans Reuver terecht bij Drukkerij van de Schaaf uit Enschede, die hem op het spoor bracht van de heer H. Snijders.

In samenwerking met hem is het tweede gedeelte van de vraag opgelost. De eerste tafeltennisvereniging DTS is nl. opgericht vanuit personeel van de drukkerij v.d. Schaaf en wel in het jaar 1953. Bedoelde wedstrijd werd in het voorjaar van 1954 gespeeld in het padvindershuis van de Thomas Ainsworthgroep, dat gelegen was aan de niet meer bestaande spoorlijn naar Ahaus. Het team van DTS bestond uit de heren H. Snijders, O. Snijders en P. Stephan. Vermeldenswaard is nog dat een huidig lid van D.T.S. nl. John Ragbourn ook lid is geweest van het oude DTS. De oude vereniging DTS heeft drie jaar in de competitie meegespeeld en is toen opgegaan in de vereniging Oosterveld (en daaruit zijn wij jaren later weer uit voortgekomen). We gaan echter gewoon door met geld verzamelen. Er wordt nl. een rommelmarkt gehouden. Als nieuwe leden begroeten wij o.a. Bert Bouman, Ronald Platje, Koen Reuver, Dennis IJspeerd, Joop Olde Hartman, Richard Jansen, Wendy Wiggers en Roelie IJspeerd.

In de najaarscompetitie gaat de afdeling Twente over tot een aparte damescompetitie. Het wordt een lachertje. Dames van 35 jaar en ouder mogen gemengd spelen. Dames die 3e klas en hoger spelen bij de heren krijgen ook dispensatie. Ook de dames bij een vereniging die geen team kunnen vormen mogen gemengd spelen. De dames van Twekkelerveld bedanken voor deze apartheidspolitiek en het Smash-bestuur is nog Roomser dan de Paus door Ine van Veen, ondanks haar speelniveau 3e klas heren, te verplichten in deze damescompetitie mee te spelen.

Als het competitieschema uitkomt blijkt dat er 2 poules van 7 teams zijn ingedeeld. En nog niet eens naar sterkte. Bovendien stopt men 2 teams van Blauw Wit in poule 1 en 2 teams van D.T.S. in poule 2. De competitie wordt dan ook een volledige flop. De dames gaan dus ook over tot een protesterende handtekeningenactie.

Op vrijdagmiddag 12 juni gaat het voltallige bestuur met echtgenotes en andere aanhang richting Hachmuhlen (bij Hannover) voor een 1e uitwisseling. De bedoeling is tegen elkaar te tafeltennissen en de rest van de tijd aangenaam met elkaar door te brengen om elkaar beter te leren kennen. Als op zondagavond de terugreis wordt aanvaard is iedereen ervan overtuigd, dat dit voor herhaling vatbaar is en er zullen dan ook nog heel wat jaren komen, waarop deze 2 verenigingen afwisselend ieder jaar contact met elkaar hebben.

1982

Als nieuwe leden begroeten wij o.a. Henko Paul Jonker en Jolanda Lanssink.
Er wordt een kaartcompetitie opgezet. De bedoeling is 4x per jaar. De prijzen zijn een wisselbeker en vleesschotels.

1983

De D.T.S.-vlag komt er. Theo Vos heeft de tekening gemaakt en Lydie Broekhuizen heeft hem gefabriceerd. Hij wordt voor het eerst op de feestavond in maart getoond. D.T.S. bestaat dit jaar 20 jaar en er mag dan ook wel een vlag komen. D.T.S. organiseert weer de Twentse Kampioenschappen. Er is een record aantal inschrijvingen bij de senioren nl. 345 (100 meer dan het jaar daarvoor) en aan jeugd 225 inschrijvingen.

Er wordt een amateur-ping-pong-toernooi gehouden. Dit houdt in dat ouders met hun kinderen (die lid zijn) kunnen spelen. Het wordt een succes.

Er wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven omdat het afdelingsbestuur heeft besloten dat er het komend seizoen een heren-dames-gemengde competitie zal komen. Hierover moet dus gestemd worden.

Als nieuw lid begroeten wij o.a. André Bosch, Erik v.d. Velde en Barry Wachtmeester.

Hannie Schukkink neemt de taak van Jo Jansen over om alle D.T.S.ers een kaart met hun verjaardag te sturen. Voor de vrijwillige damescompetitie hebben zich 10 van de 30 teams opgegeven. De resterende 20 damesteams kozen voor de gemengde competitie. Bij de heren is het andersom. 2/3 deel kiest voor de aparte herencompetitie. Op 28 september krijgen we het onverwachte bericht dat Frans Reuver is gestorven. Op dat moment sta je sprakeloos en dan besef je wat hij allemaal voor de tafeltennissport en voor D.T.S. heeft gedaan.

Ook vindt er een arbeidstudie plaats voor het opruimen van een ping-pongtafel. Men moet dit met 2 personen doen en men komt tot de conclusie dat dit 110 seconden in beslag neemt. Men rondt dit dan af naar 2 minuten per persoon. Wat men al niet moet doen om de tijd in te vullen. Francis Schulte komt als tekenares in de redactie van ons clubblad.

De ontwikkelingen in de damescompetitie hebben ertoe geleid dat het hele afdelingsbestuur op 11 januari is afgetreden. Alleen Lydie Broekhuizen (die nog maar zeer kort in het bestuur zat en zelf ook tegen de aparte damescompetitie is) is bereid met een nieuw bestuur verder te gaan. Ze zal ook zorgen, dat de lopende competitie afgehandeld wordt, zodat spelers en speelsters van de diverse verenigingen gewoon door kunnen gaan met hun tafeltennissport. Enkele voorzitters van grote verenigingen (waaronder Hennie Jansen van D.T.S.) zijn in april bereid de kar voorlopig te trekken.

1984

Basje Batweter” doet z’n intrede in ons clubblad. In dit jaar doet ook het 2-kleuren rubber zijn intrede. In de voorjaarscompetitie alleen landelijk. In het najaar zal iedereen dit op z’n bat moeten hebben. Ellis Schukkink plaatst zich bij de laatste zestien van de Nederlandse Jeugdmeerkampen. Uiteindelijk behaalt ze in de finale de zevende plaats. Een felicitatie waard en voor haar een belangrijke ervaring. Het 1e meisjesteam bestaande uit Natascha Meyeringh, Mirjam Reuver en Ellis Schukkink worden kampioen van Twente. Van dit team gaat Ellis bij Twekkelerveld spelen en Mirjam op eigen verzoek weer naar team 2. Natascha gaat samen met Ester Heino van Smash en Dorothee v.d. Werf van KLM een poging in de landelijke klasse wagen.

In dit jaar begroeten we o.a. Leonie Ruepert.

Hennie Jansen wordt voorzitter van de afdeling Twente. Hij blijft tevens voorzitter van D.T.S.

1985

Een ploeg volleyballende D.T.S.ers heeft op het TH-toernooi beslag gelegd op de 3e plaats. Weer een beker in de al overvolle prijzenkast. Ook wordt er carnaval gevierd bij D.T.S. Prins Robey I deed een proclamatie. Hij was van bijzondere kwaliteit, nl. een man van Venus. (deze elektronisch bediende robot was gemaakt door een vrijwilliger van De Boei).

Bertus Dierink, Joop Broek en Piet Visscher hadden op 28 januari Pauline Jansen, Erno Broekhuizen en Gerrit Schukkink uitgedaagd voor een krachtmeting tussen beide teams. Maar tot ieders verbazing bleek er een zeer jonge Piet Visscher achter de tafel te staan. Hij leek er veel op, maar uiteindelijk na goed gekeken te hebben, was het z’n zoon Jacco die mooi 2 partijen won. Uiteindelijk wonnen Pauline, Erno en Gerrit de partij met 8-2. Er wordt voor een nieuw model clubshirt gekozen. De keuzecommissie krijgt het wel erg moeilijk, nl. de kraag mag niet te strak zitten, de V-hals mag niet te slap zijn, niet te veel katoen want dat kreukt zo, niet te veel acryl want dat zweet zo, goed van kleur, ook na 12x in de … , niet te fel van kleur anders trekt geen mens het aan en gaat de tegenstander protesteren en de prijs moet redelijk zijn. Het shirt wordt zwart met oranje “paard” en biesjes en losse V-kraag.

We begroeten dit jaar o.a. Gert Jan van de Meulen en Jarno Lansink.

Het Veteranentoernooi wordt voor de tiende maal door Erno Broekhuizen en Piet Visscher georganiseerd. De prijzen in de bar worden aangepast. Koffie gaat f. 1,–, glas bier f. 1,10 en flesje bier f. 1,60 kosten. Rest van prijzen blijft ongewijzigd. Er blijkt ook een wisselcactus te bestaan, die wordt uitgereikt aan diegene die het afgelopen jaar weinig of niets voor de club heeft gedaan. Philip Bertram organiseert een trainingsdag, die zowel in het Volkspark als in onze zaal wordt gehouden. In het Volkspark moesten rondjes gelopen worden en er werd ook gehandbald en in de zaal moesten ze tegen elkaar tafeltennissen. ‘s Middags werd er gezamenlijk brood gegeten. De 5 trainingsgroepen voor de jeugd stonden onder leiding van Bertus Dierink, Hans Jansen, Roelof IJspeerd, Philip Bertram, Gert Nakken en Peter Stegehuis.

Op 24 augustus was er de Euregio-ontmoeting in Coesfeld. Peter Stegehuis, Ben Schukkink, Theo Brugman en Wilfred van Werven vertegenwoordigden D.T.S. Zij behaalden een gedeelde eerste plaats en daarvoor kregen zij een gouden medaille om gehangen. Voor het meisjesteam Natascha Meijeringh, Ellis Schukkink, Esther Heino en Dorothee v.d. Werf was een gouden plak niet weggelegd, doch het zilver misstaat zeker niet. Team 4, bestaande uit Piet Visscher, Joop Broek en Bertus Dierink had met de vereniging Trefpunt in Bentelo afgesproken om dit seizoen hun thuiswedstrijd bij hen in Bentelo te spelen, maar niet zoals gewoonlijk in Sporthal De Pol, maar bij Alfons te Brummelhuis op de deel. Het werd echter niet de deel van de boerderij maar de deel van de grote ligboxenstal. Aan publiek geen gebrek. Onder luid boegeroep van o.a. Aaltje 16 werd de wedstrijd uiteindelijk door D.T.S. gewonnen met 6-4. De D.T.S.-feestavond wordt voor het eerst in november gehouden i.p.v. februari/maart. Dit i.v.m. het carnaval.

1986

Voor het eerst wordt er op 4 januari een Nieuwjaarsreceptie gehouden. Tevens worden hier de kampioenen gehuldigd. Ook mochten we enkele ouders van jeugdleden begroeten.

Er wordt een playbackavond gehouden op vrijdagavond 7 februari voor de jongeren, waarbij Peter Broekhuizen als D.J. fungeert en op zaterdagavond 8 februari wordt het carnaval gevierd. Het is zoals gewoonlijk weer een ware “happening”. Het opruimen van de troep op zondag moet zoals gewoonlijk weer door een klein handje mensen worden gedaan en altijd dezelfden. Hennie Jansen kwam tot de ontdekking, dat een stofzuigerslang een uitstekend alternatief is voor een midwinterhoorn.

Dit jaar begroeten we o.a. Nelleke Bos, Linda Scheggetman, Sandra te Brake, Bert Bierman, Karen de Groot en Arjan Schotmeijer.

Hennie Jansen treedt op donderdag 4 september af als voorzitter van D.T.S.. Hij heeft 15 jaar lang het voorzitterschap behartigd. De eerste 10 jaar heeft hij de vergaderingen geleid door met een bierglas op de tafel te tikken. Daarna heeft hij een echte voorzittershamer gekregen, die gemaakt was door Tonny Wiggers. Hij wordt erelid van D.T.S.. Theo Vos neemt voorlopig als a.i. de hamer over.

Ook ontstaat in dit jaar onze D.T.S.-koe. William en Wendy gaan op 12 september trouwen en we gaan er met een groot aantal D.T.S.ers heen. Ja, dan moet je weer wat bedenken. Op een zaterdag komt Lydie in de bar bij D.T.S. en krijgt daar de vraag van Hennie Jansen: “Lydie, kun jij een koe maken?” Na een nacht liggen te piekeren hoe dat dan moet, komt er plotseling een idee. Zondagmorgen meteen naar huize Jansen en hier ontstaat dan de koe. De voorpret met het in elkaar zetten van dit ding is enorm. Er wordt wat afgelachen. Uiteindelijk is het beest klaar en kruipen Gerrit en Erno in de koe. Hennie gaat als boer met de nodige tekst. Later blijkt, dat de koe in de volgende 15 jaar nog op menig feest en jeugdkamp ten tonele verschijnt.

Op 23 november komt er een delegatie uit Hachmuhlen om D.T.S. een boom aan te bieden. Het is een bijzondere boom, nl. een Sundertalbuche. Deze groeit niet naar het licht toe, maar juist er vanaf. De kruin van de boom bereikt uiteindelijk een breedte van 25 meter en dat kan dus een probleem worden. Maar aangezien dit ongeveer over 150 jaar het geval zal zijn , zitten onze kind-kinds-kindskinderen ermee opgezadeld. We planten hem achter onze gymzaal en de reserveboom komt bij Theo Vos in de tuin te staan. Er komt ook een plaatje op met inscriptie. We proberen nog bij diverse instanties bv. Volkspark, Arboretum enz. of hier de boom geplant kan worden, maar niemand heeft er belang bij. We zijn bang dat deze boom achter onze gymzaal geen lang leven beschoren zal zijn.

1987

In dit jaar begroeten we o.a. Evert Huf, Henk Lansink, Christel Booltink en Emanuel Cossu.

In september neemt Bertus Schotmeijer de hamer over van Theo Vos. D.T.S. sluit een collectieve persoonlijke ongevallenverzekering af voor de inzittenden van auto’s, die voor de club op weg zijn of actief zijn. De verzekering is van kracht voor, tijdens en na wedstrijden, trainingen, toernooien etc. met dien verstande, dat vervoer individueel, rechtstreeks zonder onderbreking en via de kortste weg heen en terug plaats moet vinden. Ook gaat een grote groep D.T.S.ers wadlopen. Ondanks dat iedereen kletsnat is en onder de drek zit, was het een zeer geslaagde dag. Onder leiding van Bob Tolenaar gaat een grote groep D.T.S.ers trainen voor de 4-daagse te Nijmegen. Wie er uiteindelijk allemaal mee zullen doen is nog een vraagteken, want de training valt de lopers vies tegen. Ze willen steeds pauzeren en gaan dan een kaartje leggen, maar uiteindelijk zullen ze toch 50 km moeten kunnen lopen.

1988

D.T.S. bestaat in dit jaar 25 jaar en daarom gaan we op 20 en 21 februari in de Pathmoshal het Nationaal Winter Circuit organiseren. Dit wordt gesponsord door Dutch Air Ferries. Het Stokpaardje wordt in dit jaar in een extra jasje gestoken en er komt een jubileumsticker.

Op 13 maart is wederom het Veteranentoernooi, waar we als speciale gast Wil van Zoelen mogen begroeten. Op 10 september zullen we een receptie houden voor genodigden en op 19 november is er dan een feestavond voor alle leden. D.T.S. gaat in dit jaar ook meewerken aan een sportprojekt van de Stichting Buurt Overleg Pathmos, Stefenfenne en Veldkamp. Dit is een projekt, opgestart door de basisscholen om het vandalisme na schooltijd tegen te gaan. In dit jaar wordt er ook voor de eerste keer een Bingoavond georganiseerd. In een “Wist-je-dat” kun je lezen, dat de situatie bij D.T.S. nu zo is, dat aan onze leden buiten het estafettelopen, wadlopen, sponsorlopen, 4-daagselopen, dauwtrappen, bingo, kaarten, dobbelen, tafelvoetbal, schaken, dammen, jeugdkamp, vossenjagen, klootschieten, doe-avond, playbackavond, karnaval en hangen aan de bar, af en toe gelegenheid wordt geboden een partijtje te tafeltennissen. We hebben nu ook 2 echte G-scheidsrechters in ons midden. Helga IJspeerd en Cecilia Veltman zijn geslaagd voor dit diploma. Er wordt een sponsorcommissie opgericht, bestaande uit Bertus Schotmeijer, Ep Oppers, Gerrit Schukkink, Hennie Jansen en Piet Visscher.

In dit jaar begroeten we o.a. Arnold Postma en Kevin Roozendaal.

1989

In dit jaar begroeten we o.a. Ine van Veen en Alice Bruinewoud.

Er wordt weer iets nieuws toegevoegd aan de vele activiteiten van D.T.S., nl. het Mens-erger-je-niet-toernooi. Tevens is er een instuif op de woensdagmiddag. In het tweede clubblad van de 14e jaargang wordt nu eens niet het voorwoord geschreven door onze voorzitter, die al zingend door Rusland reist, maar door het jongste lid van het bestuur, nl. Evert de Vos.

Op 11 en 12 maart wordt opnieuw door ons een groot toernooi georganiseerd in de Pathmoshal, nl. Het Oostdam Tafeltennis Top Tien. Ronald Platje, Barry Wachtmeester, Cecilia Veltman, en Ellis Schukkink behalen het diploma Recreatietafeltennisbegeleider. Op 9 september wordt door de Dienst Sport en Recreatie een grote sportinstuif georganiseerd. Voor D.T.S. wordt een hoek van de Pathmoshal gereserveerd, waar een ieder tegen onze robot kan tafeltennissen. Voor de 15e maal wordt de feestavond in Bentelo bij Café “De Hagmóll” gehouden.

Annemiek Broekhuizen en Mirjam Reuver hebben intussen ook het G-scheidsrechterdiploma gehaald.

1990

De uitbreiding van de berging in de zaal wordt gerealiseerd. We organiseren weer het Oostdam-toernooi. Het begint voor ons zo langzamerhand heel gewoon te worden om grote toernooien te organiseren. Ook gaan we dit jaar voor de 2e maal wadlopen. Op 13 september vertrekt Erno als secretaris. Hij vindt na 27 jaar het welletjes en wil nu een ander de kans geven zich uit te sloven. Hij wordt tot erelid benoemd. Helga IJspeerd is bereid deze functie over te nemen. We klagen nu ook bij de Gemeente over vochtoverlast. Hier schijnt weinig aan te doen te zijn. Op 13 december geven Ben Schukkink en Peter Stegehuis een demonstratie bij S.V.G. De Tubanten. Deze demonstratie was geregeld door Marianne Barelds, die daar samen met Cecilia Veltman de training verzorgt. Ook gaan Annemiek Broekhuizen, Cecilia Veltman, Jolanda Lanssink en Mirjam Reuver landelijk damescompetitie spelen.

Het meisjesteam Linda Nijenhuis (Twekkelerveld), Esther Roskamp (Vitesse), Manon Heutink (D.T.S.) en Jessica Steffens (Quick) gaan de landelijke meisjescompetitie in. De begeleider is Erno Broekhuizen. De meisjes moesten wel allemaal lid worden van D.T.S., anders mochten ze niet in één team spelen. Maar zoals je ziet, is dit goed mogelijk om meisjes of dames die op dit niveau spelen toch hogerop te krijgen. Als er maar samenwerking is tussen de diverse verenigingen. In dit jaar begroeten we o.a. Maurice Zandstra, Joke de Vries en Alwies Meijer.

1991

Heren 1 gaat 2e divisie spelen. Dit team bestaat uit Ben Schukkink, Peter Stegehuis en Mark Hesseling. Gert Nakken is coach van dit team. Voor Twentse begrippen is dit het hoogst tot nu toe.

De Oostdam Top 12 wordt weer door ons georganiseerd. Er wordt door 20 D.T.S.ers een cursus reanimatie gevolgd. De bar krijgt een naam. Het wordt “Bar Anton”, genoemd naar Anton te Brake die als geen lid vrijwillig heel veel bardiensten draait. Omdat de reacties tijdens het Sport Stimuleringsproject Wesselerbrink zo positief waren, hebben we besloten om in de Wesselerbrink een zaal te huren en daar een vrije training voor de jeugd te beginnen. Philip Bertram gaat dit begeleiden. Ook wordt er bij D.T.S. een trainerscursus georganiseerd, waaraan vele D.T.S.ers deel zullen nemen. Het unieke van dit gebeuren is, dat deze cursus in een aantal weekenden wordt gerealiseerd nl. 10 vrijdagavonden en 10 zaterdagen in mei, juni en in augustus. Op 12 oktober zal dan het examen volgen. Voor de deelnemers betekent dit een extra belasting om hun huiswerk te maken, want zowel op de vrijdagavond als zaterdags krijg je taken op. Ze willen dit toch proberen, aangezien men anders een jaar lang met deze cursus bezig is.

Uiteindelijk slagen Helga IJspeerd, Barry Wachtmeester, Annemiek Broekhuizen, André Wiggers, Ronald Platje en Evert de Vos als tafeltennistrainer A. D.T.S. heeft nu 185 leden en is hiermee de op 6 na grootste vereniging. Op de jaarvergadering van de afdeling Twente (met goedkeuring van de NTTB) is besloten, dat spelers uit het voorlaatste team mogen invallen in het laatste team, mits er niet meer dan 1 klasse verschil is tussen de teams. Dit komt in de plaats voor de nieuwe regeling “alle zesde klassers mogen bij elkaar invallen”, waar men het in Twente niet mee eens is. Bovendien mogen er niet meer dan 6 spelers in een team. Het G-tafeltennis begint in Twente ook van de grond te komen. Men start met 2 poules van 6 teams. Aangezien D.T.S. op zaterdag geen plaats heeft voor deze teams kunnen wij geen G-team in onze club opnemen. Er wordt ook een “Wijnproefavond”georganiseerd. Hier moet men 9 soorten wijn proeven. Het werd een gezellige avond, waarbij we als D.T.S. een serie wijnglazen en een aantal flessen wijn cadeau kregen.

1992

De nationale herencoach Li Ji Shu geeft o.a. ook aan onze jongens training in Hengelo. Samen met nog enkele andere verenigingen huren wij hem voor ongeveer 20 keer per jaar om zo het spelen op een nog beter peil te krijgen. De afdeling is gestart met het tonen van de uitslagen via Videotex van de promotieklasse t/m de derde klasse bij de senioren en de Jun/Asp. A1 klasse bij de jeugd. Hennie Jansen gaat dit alles verzorgen. De eerste vrijdag in het nieuwe jaar is traditioneel de D.T.S.-nieuwjaarsreceptie. We nemen dit jaar met 33 teams deel aan de competitie. Wel zullen we enkele harde maatregelen moeten nemen: nl. verplaatsen van wedstrijden is alleen bij ziekte nog mogelijk. En het verzetten van wedstrijden kan niet meer.

In april neemt D.T.S. met 2 teams van 6 personen deel aan het zaalvoetbal in Gorssel, w.o. D.T.S. 1 met Dennis Wiggers als doelman, Arjan Schotmeijer, Robert Scheggetman, Barry Wachtmeester, Ronald Platje en André Bosch. Het tweede zestal bestond uit: Henk Stuiver als doelman, Bert Bouman, André de Ruiter, Ben Schukkink, Dennis F. en Koen Reuver. D.T.S. 1 scoorde totaal uit 8 wedstrijden 31-21 en D.T.S. 2 11-20. De finale behaalde geen van beide teams, maar toch was het een leuke dag. Barry scoorde zelfs 13x en Robert 12x. Elke dinsdagavond wordt er door Hans Jansen een conditietraining gegeven. Dit is voor alle leeftijden. We gaan nu de B- en C-kampioenschappen organiseren Dit toernooi hebben we voor 3 jaar aangenomen. Dus aan het werk maar weer. Ellis Schukkink wordt kampioen van Nederland in de B-licentie en mag ook zondags aan de A-licentie deelnemen.

Arjan Schotmeijer wordt 3e in de C-licentie, een zeer goede prestatie als je bedenkt dat hij nog nooit door de voorronde is gekomen. De band “De Spitfyers” komen onze feestavond opluisteren. Het wordt een ongekend succes.

De 4 landelijke teams worden allen kampioen. Voor D.T.S. is dit een unicum. Het herenteam, bestaande uit Arjan Schotmeijer, Barry Wachtmeester (reist op en neer naar Tilburg voor z’n studie) en Ben Schukkink (eindfase studie) promoveren naar de 3e divisie.

Het damesteam, bestaande uit Jolanda Lanssink (drukke werkzaamheden), Mirjam Reuver, Natascha Meijeringh en Annemiek Broekhuizen (werkt in Ede en traint bij Shot Wageningen) gaan naar de 3e divisie. Het jongensteam bestaat uit Jarno Lansink, Kevin Roozendaal en Rick Bierman (hiervoor komt in de plaats Zeki, aangezien Rick te kennen heeft gegeven te zullen stoppen; hij wil echter wel reserve blijven). Ze promoveren naar landelijk B. Het tweede jongensteam speelt intussen ook landelijk C.

Het meisjesteam bestaat uit Linda Nijenhuis, Brenda v.d. Berg en Helga IJspeerd. Zij promoveren naar landelijk A.
In dit jaar begroeten wij o.a. Emanuel Cossu (terug van weggeweest), Henk de Groot, Mark Hobbelink en Samir Makhlouf.

1993

Er is sprake van het bouwen van een nieuwe zaal of een stuk bij onze oude zaal aan. De bouwcommissie moet eerst zien om subsidies bij elkaar te krijgen. Vlak voor de vakantie komt het bericht dat we van een B-accommodatie moeten afzien. We zullen het voornamelijk op eigen kracht moeten doen. Er komt een nieuwe bondskaart. De oude bondskaart en de licentiepas verdwijnen hiermee. In september stopt Gerrit Schukkink als bestuurslid. Hij heeft meer dan 25 jaar vele bestuursfuncties vervuld. Hij wordt tot erelid benoemd. Ook krijgen we een nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd, nl. Christel Booltink. Zij zal het werk overnemen van Evert de Vos, die intussen druk is met de financien. Bert Bouman moet helaas met ingang van september vertrekken. Hij gaat een opleiding tot ziekenverzorgende in het Verpleeghuis in Doorn volgen. Ook Ellis Schukkink zit sinds een half jaar voor werkzaamheden in de Toscane (Italie). In september bestaan we 30 jaar.

Om dit te vieren wordt er een reunie gehouden. Dit wordt een zeer geslaagde dag, want van heinde en ver (Utrecht, Rotterdam, Groningen enz.) komt men om op deze dag oude bekenden te ontmoeten en weer eens oude verhalen op te halen. We zijn nu 4 glanzende zwarte teltafels rijker. Op onze feestavond t.g.v. het 30-jarig bestaan speelt voor ons de Alpha-Showband. Dit hebben we aan Bertus Schotmeijer te danken, dat deze band betaalbaar werd voor ons. Ook de Chippen-Bloazers komen dit feest opluisteren. Philip Bertram vraagt hulp bij een tafeltennisinstuif, die door de Welzijnsdienst (Boudewijn Timmerman) en hem georganiseerd gaat worden voor de Mauritsschool, Het Bijvank en de Kennedyschool. Dit was ook wel nodig want er komen die dinsdagmiddag 12 oktober het liefst 75 deelnemers naar de gymzaal aan Het Bijvank.

In dit jaar begroeten we Alan Vodden, Jurrien Haak, Irma van Welij, Suzan Bertram en Gerben v.d. Vrie.

1994

Op 25 en 26 juni bestaat Hachmuhlen 777 jaar. Aangezien we reeds jaren met een tafeltennisvereniging uit deze plaats een uitwisseling hebben, gaan we met een delegatie er heen in Twentse klederdracht. We moeten ook in een optocht meelopen. Alleen Bertus Schotmeijer doet dit op klompen; de rest heeft de klompen verwisseld voor schoenen. Hij heeft dit ook geweten.

Op 10 september wordt de “Steprace” gereden. Dit betekent een rondje singels (9 km lang). Men kan zich laten sponsoren door familie en bekenden en de opbrengst wordt voor 50 % gestort in het accommodatiefonds en voor 50 % besteedt aan jeugdactiviteiten. Op dinsdag 25 oktober 1994 moeten D.T.S 2 – D.T.S. 3 tegen elkaar spelen. Geen vriendschappelijk onderonsje maar een wedstrijd met als inzet de eerste plaats in de promotieklasse. De enige plaats die recht geeft op promotie naar de landelijke klasse. De eerste ontmoeting eindigde in een 7-3 overwinning voor D.T.S. 3. Uiteindelijk eindigt het duel onbeslist 5-5.

In Almelo zit men te juichen. “Onze meisjes” (Brenda van de Bergh, Sylvia Nieuwenbroek en Irma van Wely) zijn in december gepromoveerd naar de kampioensgroep landelijk A. Bij de 6 beste teams van Nederland is een prestatie, die nog niet eerder door andere meisjes is gerealiseerd. Het was echter een zeer spannende wedstrijd. We moesten met 10-0 winnen van DTV ’84 uit Dalfsen. Belcrum stond nl. maar één puntje achter op ons en we wisten niet hoe zij diezelfde dag zouden spelen bij Trias in Twello. Een zenuwslopende toestand voor het drietal, dat met de gedachte speelde met Twello te bellen en naar de stand van zaken te vragen. Een mening, die Gerrit Schukkink echter niet deelde. Hij legde het verbod op “Niet bellen” en de opdracht was dus simpel, “Laat het niet afhangen van het resultaat van anderen; als je hier wint met 0-10 heb je de kampioensgroep bereikt”. Na een stand van 0-5 komt er een mededeling “Telefoon voor de coach van D.T.S.” Roelof komt terug met de wetenschap dat Belcrum niet tegen de spanning op kon en met een 5-5 eindstand hun kansen verspeelden. Gerrit weet met veel moeite Roelof te weerhouden het de meiden niet te vertellen. Het wordt uiteindelijk 0-10. Brenda en Irma gaan toch nog even bellen met Twello om naar de stand te informeren. Er is nog steeds niets gezegd, alleen heeft Sylvia een briefje gekregen met de stand erop. Dit mag ze openmaken als de beide meisjes terug zijn. De reactie zal duidelijk zijn.

In dit jaar begroeten wij Ben van Zeben, Henko Paul Jonker, Sandra Bourseau (weer terug).

1995

D.T.S. doet ook mee aan de Enschede-Pas. In de bar hangt de BOUWBAROMETER, die maar steeds blijft stijgen. We willen proberen f. 50.000,– binnen te halen, die we nodig hebben voor de bouw van onze accommodatie. De jaarkaart van de NTTB is vanaf nu tevens licentiepas. De oude licentiepas komt te vervallen. Je moet op de jaarkaart een pasfoto plakken. Hierop staat nu ook je licentie vermeld. Tevens hangt er een lijst bij alle verenigingen in Twente hoe de berekening is bij het behalen van je licentie . Een ieder kan nu zelf zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Remco Nieuwenbroek en Juliej Stoline worden uitgenodigd voor een trainingsstage op 27 en 28 februari in Harkstede. De trainers Peter Boon en Luc Janssen constateren dat het duo technisch, tactisch en mentaal de uitnodiging duidelijk had waargemaakt. Ook werd de aanwezigheid op zondag van Gert Nakken en Gerrrit Schukkink door de trainers op prijs gesteld. Op zondag 19 maart wordt voor de 20e maal het Veteranentoernooi georganiseerd.

Op 23 april vindt het eerste D.T.S.-darttoernooi plaats. Er doen 30 mensen mee. In een spannende finale tussen Koen en Alwies wordt Koen uiteindelijk de winnaar en dus de eerste “Dartkoning van D.T.S.”. De eerste 180-er wordt gegooid door Joke de Vries.

In het weekend van 9-10-11 juni wordt er weer van alles op touw gezet om de bouwbarometer weer te laten stijgen, nl. Playbackshow, Tafeltennis-handicaptoernooi, Rommelmarkt, barbecue, filmmarathon, spellenmiddag, tafeltennisshow door Peter Stegehuis en Hans den Boer enz. Er wordt stuivertje gewisseld. D.T.S. 2 heeft het niet gered in de vierde divisie en zal terugkeren naar de promotieklasse. D.T.S. 3 is echter wel kampioen geworden en promoveert nu naar de vierde divisie. Leonie en Lydie gaan naar een cursus om te leren hoe men een goed clubblad maakt. Ook zijn we een nieuwe commissie rijker, nl. de Jeugdactiviteitencommissie

1996

We beginnen dit jaar weer met de organisatie van de Twentse Kampioenschappen. We hebben er als voorwaarde aan verbonden dat we hier een subsidie voor krijgen, wat ons door velen en ook enkele eigen leden niet in dank wordt afgenomen. Maar als je dan exact dat bedrag aan de organisatie overhoudt mag je toch wel zeggen dat het nodig is en was. Het alleen voor de eer organiseren van dit toernooi is niet erg aantrekkelijk, wat ook wel blijkt uit het feit dat men voor 1997 nog geen kandidaat heeft gevonden. Je bent er met een aantal mensen uren en uren mee bezig om dit toernooi goed te organiseren en ook op de dagen zelf heb je vele mensen nodig om dit in goede banen te leiden. Op 22 februari start de laddercompetitie. Het is krokusvakantie en iedereen heeft er zin in. Op 4 maart zijn er al 26 deelnemers, die al 50 wedstrijden hebben gespeeld. Het damesteam Hannie, Tinie en Lydie die al jaren samen spelen en voor ieder verliesset f. 0,50 betalen gaan in deze krokusvakantie van het opgespaarde geld een weekend naar Heilbachsee. De mannen mogen mee. Misschien dat de tegenstanders nu begrijpen waarom Gerrit, Tonnie en Erno met een “big smile” en handenwrijvend een duidelijke nederlaag begroeten. Zij gaan graag nog eens op herhaling. Gerrit doet dit jaar een stapje terug. Hij stopt met het traininggeven aan de selectiegroepen van D.T.S. Hij geeft het stokje over aan Gert Nakken, die geassisteerd zal worden door Ben Schukkink. Ben stopt echter met het competitiespelen. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de afdeling Twente wordt Lydie verrast met haar benoeming tot erelid van de afdeling. We zijn nog steeds bezig met de plannen voor de uitbreiding van onze B-accommodatie. Voor het eerst zal na zeer lange tijd (25 jaar) onze feestavond gehouden worden in Overdinkel i.p.v. Bentelo. Helaas was er deze avond een minpuntje. Wat in al die jaren in Bentelo niet gebeurd is, was deze avond aan de orde. Iemand schijnt met een dronken kop of een kwade bui de WC te hebben verbouwd, wat onze goede naam wel aantastte.Erno neemt na meer dan 25 jaren afscheid van de feestcommissie.

Dit jaar begroeten wij Gert Jan van de Meulen, Bea Mulder, Peter Mulder, Joyce van Goor, Constantijn Eijzinga, Wai Lung Chung.

1997

Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen de bouwaanvraag en de vergunning ligt nu in Zwolle. We mogen eind maart / half april de definitieve vergunning verwachten. Er wordt een kledingbeurs georganiseerd en in het najaar staat er een boekenbeurs op het programma. Dit alles om nog meer geld te vergaren voor de bouw van de nieuwe accommodatie. Ook willen we de Kennedymarathon op 12 september gebruiken om er een sponsorloop van te maken. Plannen genoeg dus.

In mei komt er echter een kink in de kabel. Onze aannemer verkoopt zijn bedrijf en we zijn dus genoodzaakt om een andere aannemer te nemen. We zullen nu nog meer aan zelfbouw moeten doen, maar intussen zijn er ook contacten met de Gemeente. We wachtten nog maar een tijdje af hoe de verdere plannen zullen zijn.

Het damesteam Brenda, Irma, Sylvia en Mirjam valt uit elkaar. Irma en Sylvia verhuizen naar Groningen om te studeren. Brenda zit reeds in Groningen en Mirjam woont in Amsterdam.

Op 24 september krijgen we het droevige nieuws dat Jo Jansen overleden is. We verliezen in Jo een kostbaar lid. De IKB-Bank sponsort onze club door voor alle jeugdleden een gratis D.T.S.-shirt beschikbaar te stellen met D.T.S.-embleem en achterop het IKB-logo. Philip Bertram wordt onze nieuwe materialenman. Hij neemt de taak van Roelof IJspeerd over, aangezien deze naar Hengelo is verhuisd en het nu voor de leden moeilijker wordt even bij hem langs te gaan. Na overleg met de Grolsche Bierbrouwerij en onze drankenleverancier KSV zijn we erin geslaagd nieuwe koelkasten en een tapinstallatie te regelen. Na 15 jaar was dit ook hard nodig. Gert Nakken wordt op de D.T.S.-feestavond tot Lid van Verdienste benoemd.

In dit jaar begroeten we: Jolanda van Heersum (Stuiver) en Esther Goris.

1998

Bertus Schotmeijer treedt af als voorzitter. Hij heeft in de afgelopen jaren heel veel werk verricht voor D.T.S. Hij ontplooide ook diverse initiatieven op sponsoringgebied.Theo Vos treedt een tijdje als vice-voorzitter op tot er een nieuwe voorzitter is, maar van de 180 leden staat niemand te dringen naar deze functie.

Op 18 maart krijgen we bericht van de Gemeente, dat de provinciale subsidiepot is dichtgedraaid. Op 8 april wordt er een bijzondere vergadering belegd. Op deze avond wordt besloten, dat de bouw van een B-accommodatie niet door zal gaan. Het gat in de begroting is te groot en de tanende animo doet de aanwezige leden besluiten om maar van nieuwbouw af te zien. De subsidies worden teruggestort en het geld wat er is door allerlei activiteiten is gekomen, moet zo besteed worden, dat dit ten goede komt van alle leden. Hiervoor kunnen ideeën ingediend worden.

Op 6 juni is er een wedstrijd tussen een team van spelers (Robert Kock, Robert Kole, Arjan Schotmeijer en Dennis Wijering), die allen naar een andere club vertrekken en D.T.S.-1 (Henk Stuiver, Eddie en Remco Nieuwenbroek, Barry Wachtmeester) die de landelijke competitie onveilig gaan maken. Op de algemene Ledenvergadering in september wordt Evert de Vos tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij zal samen met Bertus Dierink, Barry Wachtmeester, Theo Vos en Koen Reuver onze club gaan besturen. Ook komt ons naambord weer aan de buitenkant te hangen, want Harry Fahner heeft een nieuw bord gemaakt, nadat vandalen enige jaren geleden het oude in brand hadden gestoken. Ons oudste lid Jan Herlaar heeft de 80-km Kennedymars zonder veel mankementen in ruim 16 uur volbracht. Dit is een geweldige prestatie.Na 17 jaar zal er eindelijk nieuw meubilair in de bar komen. Het geld hiervoor is bijeengelopen door een paar fanatieke D.T.S.-wandelaars tijdens de vorig jaar gehouden “Nacht van Haaksbergen”.

De kleedjes zijn gesponsord door de familie Mulder. Wai Lung Chung wordt tot één van de talentvolste spelers uitgeroepen. Hij behoort inmiddels tot de bondsselectie en heeft al 2 trainingsstages op Papendal achter de rug.

In dit jaar begroeten we: Tim Bruijs, Debby Bruijs, Bertus Dierink, Michel van Maarle.

1999

De Gemeente wil toch nog proberen een accommodatie te realiseren. We zullen dan met Drumband De Veldkamp samen in één gebouw moeten gaan. In september wordt op de ledenvergadering besloten de Gemeente te melden, dat we van nieuwbouw afzien.

Ons 1e team wordt kampioen in de 4e divisie. Wai Lung Chung is kampioen van Nederland geworden bij de welpen en samen met Jelle Bosman van de tafeltennisvereniging De Wijk 16 uit Deventer behaalde hij ook de titel in het dubbelspel.

Anton te Brake wordt erelid van D.T.S. Hij staat al vanaf 1981 achter de bar en verder doet hij veel hand- en spandiensten. Helaas kan hij nu vanwege zijn gezondheid geen bardiensten meer draaien, maar hij is nog regelmatig in de bar van D.T.S. te vinden. Er is nog een D.T.S.er in de prijzen gevallen, nl. Bertus Schotmeijer is scheidsrechter van het jaar geworden.

We begroeten dit jaar: Manon Heutink (terug van weggeweest), Joost van Staveren, Suzan Bertram (ook terug van weggeweest), Herman Wigbels.

2000

Dit jaar bestaat ons clubblad 25 jaar. En op 12 maart wordt voor de 25e maal het Veteranentoernooi door Erno Broekhuizen en Piet Visscher georganiseerd. Erno en Piet hebben samen dit toernooi opgezet en hebben nog steeds de leiding over dit toernooi. Als aandenken kreeg iedereen een jubileumboekje met 25 jaar veteranengeschiedenis en een versierde beker met snoep. Op de beker staat het D.T.S.-embleem. Michel van Maarle won bij de heren de beker en Hannie Schukkink behaalde voor de 10e maal de Damesbeker. Lydie Broekhuizen deed voor de 25e keer mee. En ook Peter en Bea Mulder beheerden in 2000 al met dit toernooi de bar. Ook kregen we dit jaar een echte fietsenstalling. Het bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement onder de loupe genomen en daaruit bleek, dat er een aantal aanpassingen moesten worden gedaan om het in overeenstemming te brengen met onze statuten en om in te spelen op de huidige situatie van D.T.S..

Ook wordt er natuurlijk gezamenlijk voetbal gekeken. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal zijn “live” te zien bij D.T.S. in de bar. Op de Nederlandse Kampioenschappen te Helmond worden Wai Lung Chung en Frank Hollak Nederlands Kampioen Dubbel.

Theo Vos verlaat na 20 jaar het bestuur Hij heeft hierin diverse zaken vervuld. Hij wordt dan ook benoemd tot erelid. Tevens verlaat Theo de clubbladredactie. Hij krijgt van de redactie een compilatie van oude Stokpaardjes-artikelen. Ook Lydie Broekhuizen wordt tot haar verrassing benoemd tot lid van verdienste. Zij zit al 25 jaar in de redactie van het clubblad en doet ook nog diverse andere werkzaamheden. Maaike Roelofs treedt aan in het bestuur. Ook gaat men weer Wadlopen. De grap is vaak gemaakt, zegt de ene D.T.S.er tegen de andere D.T.S.er: “Ga jij nog wadlopen? “Zegt de ander: “Nee, ik ga wat lopen!”

In dit jaar begroeten wij: Jokim van den Bos, Jurre van der Velde, Bert Bouman (ook terug), Marcel Waalderbos.

Het ontstaan van D.T.S. is op papier gezet eind 2005 begin 2006. De mensen die vanaf 1976 t/m 2000 genoemd worden als nieuwe leden waren op dat moment nog steeds lid van D.T.S. Vanaf 2001 worden er geen nieuwe leden meer genoemd.

2001

Gert Nakken heeft na bijna 25 jaar technisch werk zijn lidmaatschap opgezegd. Het is voor D.T.S. een groot verlies. In april wordt voor de eerste maal de clubkampioenschappen dubbels georganiseerd. De opkomst is matig, maar er wordt toch gespeeld. De winnaars zijn Evert de Vos en Mark van der Horst. De zondagtraining voor senioren houdt op te bestaan. Maar gelukkig is Philip bereid om deze training in het vervolg op de dinsdagavond te gaan geven. Op 22 november wordt de afdeling Twente ontbonden. De nieuwe afdeling Oost zal op 10 december opgericht worden. Ook is dit het jaar van de nieuwe 40 mm bal. Het is even wennen, maar dan speel je er mee of je nooit iets anders gedaan hebt. Maar wat is ook 2 mm? Verder werd er in het laatste clubblad van dit jaar een cursus Nederlands – Twents gegeven. Om de vergadertijd te verkorten kan men dit beter in het Twents doen, want men heeft geconstateerd dat de communicatie in het Twents 75 % korter is dan in het Nederlands. Dit levert diverse voordelen op waaronder een beter begrip, kortere notulen enz.

Op 17 december bereikt ons het droeve nieuws, dat Piet Visscher overleden is. Hij was al bijna 35 jaar lang een erg gewaardeerd lid.

2002

Dit wordt het begin van de euro’s. Het zal een hele verandering teweeg brengen. Maar ook daar zullen we wel weer aan gaan wennen. De opkomst op de diverse D.T.S.-activiteiten wordt steeds minder. Heel vaak moet men op het laatste moment het evenement aflasten, wat voor diegene, die zich wel opgegeven heeft erg triest is, want men heeft deze dag of avond wel vrij gehouden. Waar het aan ligt, is nog onbekend. Zitten we tegenwoordig liever thuis of is er een andere reden? Ook de Enschede-Pas wordt ingevoerd. Mensen, die in bezit zijn van deze pas, kunnen een behoorlijke korting krijgen op de contributie. D.T.S. kan dit bij de Gemeente Enschede declareren. Verder heeft er een ledenanalyse plaatsgevonden. Hieruit blijkt: Het ledental schommelt rond de 190. Senioren nemen licht af van 145 naar 135 en Jeugd neemt toe van 42 naar 50. De verhouding senioren – jeugd blijft constant. De gemiddelde leeftijd bij de senioren is 41,5 jaar en bij de jeugd 13,5 jaar. Dus het gaat goed met D.T.S. Er komt weer wat nieuws aan.

In de najaarscompetitie moeten de hoofdklasse en hoger en de jeugd tot de 11 spelen. De senioren in de afdeling blijven nog tot 21 spelen. Ook hebben we een nieuwe vloer in de zaal gekregen en zijn er nieuwe afrasteringen. De Gemeente heeft ook de douches vernieuwd. Dus we kunnen er weer tegenaan. Ook de contributie-inning gaat veranderen. Iedereen krijgt een brief met een automatische incassokaart met het verzoek deze te willen invullen, zodat in de toekomst de contributie gemakkelijker geincasseerd kan worden. Arjan Schotmeijer is weer teruggekeerd en gaat weer voor ons in het eerste team spelen.

2003

Op 1 september bestaan we 40 jaar. Dit heuglijke feit zal gevierd worden met een reunie op 6 september en op 12 september zal er een receptie plaatsvinden. Op de reunie waren veel oud-leden aanwezig en de stemming zat er goed in. Je kreeg vaak te horen: Goh, er is nog niets veranderd. Het is nog even gezellig als toen”. En ook de receptie was een succes. De zaal was perfect aangekleed en de drankjes en hapjes waren goed en ook hier veel gezelligheid. Liesbeth Rave, Lydie en Erno Broekhuizen waren alledrie 40 jaar lid en werden blij verrast met een horloge. Hennie Jansen feliciteerde het bestuur namens de ereleden en de leden van verdienste en bood een lichtkrant aan. Ook kon men dit jaar jubileumshirts kopen. Dit was een eenmalige actie. Men kon kiezen uit een zwart of oranje shirt en men kon op de rug je eigen naam of iets anders laten zetten.

Er wordt ook een speelhoek in onze bar gemaakt voor de allerkleinste bezoekers. Bovendien wordt onze keuken gerenoveerd. Er komt een nieuw keukenblok in, wat ons is aangeboden door een gulle gever. Hij heeft hiervoor een attentie ontvangen met een bedankbrief en een foto van de nieuwe keuken. Leonie Ruepert besluit, na jaren actief te zijn geweest, te stoppen met de activiteitencommissie.

2004

Dit jaar zal ingaan als het “rookbeleid”. Bij D.T.S. zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Maar ook bij ons in de bar zullen maatregelen genomen moeten worden. Met ingang van 1 april mag er op dagen als er jeugd is niet meer gerookt worden. Karin van Laar wordt met haar dubbelpartner Tali Cohen van Kracht en Vriendschap uit Velp Nederlands Kampioen voor A-licenties. Niek Peters heeft voor het tweede achtereenvolgende seizoen 100 % gescoord in de competitie. Bertus Dierink heeft afscheid genomen als secretaris. Robert Mulder zal hem opvolgen. Nelleke Bos en Karen de Vos stappen uit de redactie van ons clubblad. Ze hebben samen de rubriek “Het Gesprek” voor hun rekening genomen, waarbij ze dan leden van D.T.S. interviewden. Koen Reuver heeft aangegeven met het wedstrijdsecretariaat te gaan stoppen. Karen de Vos deed de jeugd al en heeft nu besloten er de senioren ook bij te nemen. Erno Broekhuizen zal daar bij helpen door de wedstrijdbriefjes van de senioren grondig te controleren. Dit blijkt nog steeds noodzakelijk om veel boetes te voorkomen.

Op 2 oktober kregen we het trieste bericht dat Henk ten Berge overleden is. Henk was een zeer gewaardeerd lid en dat al ruim 37 jaar.

2005

Hennie Jansen heeft in het clubblad eens op een rijtje gezet hoe de D.T.S.-families eruit zien. Het was een hele lijst met bekende namen, maar erg leuk. Verder zijn er foto’s binnengekomen van ons lid Peter Stegehuis, die reeds jaren in Amerika woont. We kunnen nu tenminste ook zien hoe zijn familie er intussen uitziet. In januari is ons eerste sjoeltoernooi gehouden. Het was een groot succes. Op 13 maart wordt voor de 30e maal het Veteranentoernooi georganiseerd. Dit is in handen van Erno Broekhuizen en Theo Vos. Theo heeft dit nl. overgenomen nadat Piet Visscher overleden is.

We krijgen nieuwe tafels en wel de Joola Olympic tafel. Dit merk tafel is gebruikt op de Olympische Spelen van 1996, 2000 en 2004. Ze hebben een supersnel speeloppervlak, stabiliteit en zijn eenvoudig op te zetten en af te breken. Verder is het een nieuw model tafel, dat volledig is aangepast aan de veiligheidseisen van deze tijd. Het opberghok wordt aangepast en er komt een uitgebreid schema hoe men de tafels en afscheidingen moet opbergen. Alles heeft een vaste plaats. De dames hebben een website. Hier kun je veel te weten komen over het reilen en zeilen bij de jeugd. De bloembollenactie is een groot succes. Er zijn door de leden veel bloembollen verkocht. De clubbladredactie wordt versterkt met André Bosch. Hij zal zich bezighouden met de technische kant, de layout en de tekstverwerking. Als expert moet het dan toch lukken om ons clubblad nog mooier te krijgen. Bovendien is men bezig om samen met de familie Timmerman de D.T.S-site te vernieuwen. Het begin is reeds gemaakt en het gaat er zeer goed uitzien.

2006

In het eerste nummer van 2006 staat voor de laatste maal de advertentie van Juwelier Ten Berge, die ruim 30 jaar in ons clubblad heeft gestaan. Rini heeft na het overlijden van Henk de zaak nog een tijdje draaiende gehouden, maar heeft nu besloten de winkel per 1 juni te sluiten en wat meer aandacht aan haar kinderen en kleinkinderen te geven. Vele D.T.S.ers hebben hier in de loop der jaren hun horloges, armbanden etc. gekocht.

De website van D.T.S. heeft een ware metamorfose ondergaan. Bert en Nathalie Timmerman hebben er vele vrije uurtjes in gestoken. Bij de Twentse Kampioenschappen, die weer door ons georganiseerd werden, is Wai Lung Chung Twents Kampioen geworden bij de heren en Irma van Welij bij de dames. Ook het heren- en damesdubbel (Wai Lung Chung – Frank Hollak) (Irma van Welij – Mirjam Reuver) ging naar D.T.S. en uiteindelijk wonnen we ook de verenigingsprijs. Dus een goed Twents kampioenschap voor D.T.S. Wai Lung Chung gaat volgend seizoen op het hoogste niveau in Nederland spelen, dus eredivisie. In het tweede nummer van het clubblad krijgt nu de advertentie van Harry Fahner de prominente plek (de eerste pagina van de binnenzijde). Het team Hannie Schukkink, Tini Wiggers en Lydie Broekhuizen spelen nu al 25 jaar samen. Het team is sinds kort aangevuld met Evert Huf en Teun Lassche, omdat de dames nu ook last van blessures gaan krijgen. Maar wat wil je na 25 jaar.

Dit is ook het jaar dat de Basisscholen Tafeltenniskampioenschappen voor de 25e maal georganiseerd worden in de zaal van D.T.S. Na vele verzoeken aan de Enschedese Schoolsportcommissie om het toernooi over te nemen, wat steeds mislukte is er, nadat er een groot artikel in Dagblad Tubantia had gestaan, kontakt geweest tussen de dienst Sportzaken en Roelof IJspeerd. Dit gesprek leidde ertoe, dat tafeltennissen toch op de schoolsportagenda van de Enschedese basisscholen terecht kwam. Dienst Sportzaken nam het toernooi over en de 3 grote Enschedese Tafeltennisverenigingen Twekkelerveld, Entac en D.T.S. zorgden voor de personele invulling tijdens het toernooi. Jeugdleden hielpen bij het opstellen en afbreken van de tafels en als tafelcommissaris. Seniorleden werden wedstrijdsecretaris en zorgden voor de verwerking van de standen in de computers. Enkele bekende namen, die jarenlang actief waren en of nog zijn, zijn Hennie Jansen, Jacco Visscher van D.T.S., Ludie Barels en Norbert Brockhuis van Twekkelerveld, Eric Kleysen van Entac en Bert Posthuma van de schoolsportcommissie. En vergeet ook Roelof IJspeerd niet, die vanaf het begin zeer nauw betrokken is geweest met het organiseren van dit toernooi.

Op zondag 7 mei heeft er een rommelmarkt plaats gevonden om geld te verzamelen voor een nieuwe beamer. In september wordt Gerrit Schukkink gehuldigd voor 40-jarig lidmaatschap. De Grote Club Actie was zeer geslaagd, dankzij met name Milou Timmerman, die in haar eentje 406 loten verkocht. Ze werd dan ook de verkoopster van het jaar. Ook andere jeugdleden hebben zich danig geweerd.

2007

Arjan Schotmeijer voor de 6e maal clubkampioen. Wai Lung Chung en Irma van Welij behaalden weer de Twentse titel en ook ging de verenigingsprijs weer naar D.T.S. Karin van Laar behaalde de titel bij de jeugd. D.T.S. organiseerde dit toernooi voor de 15e keer. Wai Lung Chung wint NJK bij de jongens junioren. Wai Lung heeft maar liefst 10 maal de NJK-A gespeeld. In 1998 stond hij bij zijn debuut al in de finale, won in 1999 de welpen en stond ook in 2004 in de finale.

Evert de Vos wordt 40 en krijgt de gehele sportuitrusting in zijn geliefde kleuren oranje-zwart. En nu de rest van de D.T.S.ers nog, want het wordt langzamerhand een ratjetoe aan shirtkleuren. Het Hoofdbestuur van de ITTF nam een meerderheidsbesluit, waarbij lijmen, die schadelijke vluchtige bestanddelen bevatten, met onmiddellijke ingang verboden zijn. Philip Bertram wordt op de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd en Hannie Schukkink en Helga van Voorst tot lid van verdienste. Milou Timmerman verkoopt dit jaar zelfs 734 loten voor de Grote Club Actie en wordt hiermee recordhoudster van Nederland. Onze drukker Pinksterprint is failliet. We moeten dus op zoek naar een andere drukker voor het clubblad.

2008

Twee Twentse verenigingen D.T.S. en HTTV moeten strijden voor het kampioenschap naar de 3e divisie. Echter door de competitieleider wordt men verplicht deze wedstrijd in Apeldoorn te spelen. Waar beide verenigingen op tegen zijn. Ze willen het liefst deze wedstrijd in Wierden spelen, aangezien de aanhang van beide verenigingen dan ook in staat is te komen kijken en aanmoedigen. Na heel veel telefoontjes besluit men zelf toch maar de beslissing te nemen om deze wedstrijd in Wierden te spelen. Het afdelingsbestuur is het er echter niet mee eens. Na het bellen van de uitslag krijgt men dan ook bericht, dat beide verenigingen een boete krijgen opgelegd van €100,–.

Koen Reuver behaalt bij de clubkampioenschappen de wisseltrofee. Dit jaar wordt ook weer het Mens-erger-je-niet-toernooi gespeeld en 25 jeugdleden gaan weer meedoen aan het ’s avonds tafeltennissen en ’s nachts films kijken. Zo nu en dan gaat er eentje een uurtje pitten in de kleedkamer, maar over het algemeen probeert men wakker te blijven tot aan het ontbijt. Ook nu weer worden de Twentse Kampioenschappen door ons georganiseerd en wordt Irma van Welij wederom kampioen van Twente. Eind juli zijn Hannie – Tinie en Lydie samen 200 jaar. En hun echtgenoten zijn eind september samen ook 200 jaar. Dus in totaal 400 jaar.

Hennie Jansen wordt op de jaarvergadering gehuldigd voor 40-jaar lidmaatschap. We hebben een “peukenbak” voor buiten gekregen. Dus de rokers, die naar buiten moeten, kunnen hier hun sigarettenpeuk in kwijt en behoeven ze niet meer op de straat of in de tuin te gooien. Milou heeft nu voor de Grote Club Actie een nieuw Nederlands record neergezet. Maar liefst 1025 loten heeft ze verkocht. Op de Algemene Ledenvergadering NTTB Afdeling Oost zijn de volgende veranderingen besproken. Het nieuwe competitiereglement is aangenomen – Je mag nu 5x invallen – een speler die op de teamlijst deel uitmaakt van een team en niet uitkomt in het enkelspel mag wel uitkomen in het dubbelspel – de regiogrenzen voor de jeugdcompetitie zijn vervallen – in de NJ-competitie wordt in poules van 6 gespeeld en in de VJ-competitie in poules van 8.

2009

Ook dit jaar organiseren wij voor de 17e keer en 4e keer op een rij de Twentse Kampioenschappen.

Op 7 april overlijdt Henk de Groot op de leeftijd van 67 jaar. Henk is vanaf 1992 lid van D.T.S. en ook is hij heel wat jaren lid geweest van het afdelingsbestuur. Henk was een zeer actief lid van D.T.S. en we zullen hem dan ook zeker gaan missen.

De “drie Musketiers” (Kim – Jessica en Anouk) zijn voor de tweede maal kampioen geworden. Lukt het hen ook voor de 3e maal? Dit jaar is ook weer het Duo-toernooi georganiseerd. Na een aantal jaren door gebrek aan deelnemers niet gespeeld, was het een verrassing dat nu weer 22 D.T.S.ers hebben ingeschreven met een vader – moeder – broer – zus – vriend of vriendin. Dus een tafeltennisser met een niet-tafeltennisser.

De nieuwe seniorencompetitie gaat van start. De grenzen zijn weg. We beginnen met poules van 6 in de NJ-competitie en gaan dan begin 2010 van start in poules van 8. Hierdoor zal de bekercompetitie op andere tijdstippen moeten worden gespeeld. Afwachten maar of dit aanslaat. Het zou jammer zijn te stoppen, want deze bekercompetitie liep in Twente zeer goed. Ans en Philip Bertram en Hannie Schukkink werden gehuldigd voor 40-jaar lidmaatschap. Dit jaar wordt er ook weer een jeugdkamp georganiseerd. Het wordt steeds moeilijker, aangezien de leeftijden van de deelnemers(sters) nogal varieeren. Het fietsenhok is weer aangepast. Het is nu nog steviger dan voorheen. We hopen, dat vernielingen nu uitblijven.

2010

Het bestuur heeft besloten om een extra algemeen lid toe te voegen, zodat ieders taken wat lichter kunnen worden. Ze gaan dan met 6 man door in het bestuur. Robert Mulder treedt af en Willy Kerver en Peter Broekhuizen worden toegevoegd.
Bij de Twentse Kampioenschappen, die door Vitesse ’35 wordt georganiseerd, behalen de senioren-D.T.S .ers de tweede verenigingsprijs. De jeugd deed het beter. Zij namen met 50 personen deel aan dit toernooi en velen namen een prijs mee naar huis. Ook de verenigingsprijs voor de jeugd ging mee naar huis.
Hennie Jansen wordt op 26 januari 80 en hiervoor schreef Gerrit Schukkink een gedicht in het clubblad. Hennie is ondanks zijn leeftijd nog zeer complimenteus. Hij komt nl. op het Veteranentoernooi binnen, dat voor de 35e maal wordt gehouden; ziet Sandra en Helga zitten en vraagt of er een welpentoernooi is.

In mei mochten wij voor de eerste maal de Tafeltenniskampioenschappen Afdeling Oost organiseren. Het werd een groot succes. Op zaterdag deden 200 deelnemers mee en op zondag waren er ook een 200 deelnemers. We kregen leuke reacties van de mensen uit de regio’s IJsselstreek en Zwolle. Ze vonden de opzet van dit toernooi zeer geslaagd. Zo kon je tenminste nog menig partijtje spelen, voordat je er uit lag en op de tribune moest zitten. Ook bij het dubbelen, dat de weggebleven partners vervangen konden worden en een en ander gecombineerd werd, scoorde goed. Voor ons is dit veel werk, maar je bent er voor de spelers en daar gaat het om.
In juni werd er een solextocht georganiseerd. We vertrokken van het pannenkoekenhuis op de Wesselerbrink en hebben een mooi stukje Twente gezien. We beëindigden deze tocht na het eten van een pannenkoek.
Ook Nadia (dochter van Helga en kleindochter van Roelof IJspeerd) gaat tafeltennissen. Weer een generatie erbij.
Wai Lung Chung wordt gekozen in de selectie voor het EK-tafeltennis. Hij is nog steeds lid van onze vereniging.
Jarno Lansink wordt gehuldigd voor 25 jaar en Harry Fahner voor 40 jaar lidmaatschap.
In november werd na jaren afwezigheid door de activiteitencommissie weer nieuw leven geblazen in onze traditionele feestavond. Het werd een Tiroleravond in “Bar Anton”. Het werd een zeer geslaagde avond.

2011

Wim Muller is al jaren officieel scheidsrechter en sinds maart is hij zelfs Blue Badge Scheidsrechter. Wim gefeliciteerd. Hij mag nu ook op grote internationale toernooien tellen.
7 september 2011 krijgen we het bericht dat Anton te Brake overleden is. Anton heeft altijd veel werk voor onze club verricht en we zijn hem daar ook heel dankbaar voor. Zijn naam en persoonlijkheid zullen niet vergeten worden, want onze bar is naar hem vernoemd “Bar Anton”.
Ook dit jaar hebben we weer jubilarissen. 25 jaar: Wim Assink – Nelleke Bos – Bert Bierman – Karen de Vos. 40 jaar: Hans Jansen en Roelof IJspeerd. Maaike Scheggetman heeft besloten na 11 jaar uit het bestuur te stappen. Ze wordt Lid van Verdienste. Karin van Laar komt als nieuweling in het bestuur.
Ook dit jaar wordt de feestavond in onze bar gehouden met als thema Seventies & Eighties.

2012

De bezetting van de bar begint ook bij ons moeilijker te worden. Daarom doen we een oproep aan vrijwilligers, ouders van jeugdleden enz. enz. Anders zullen we andere maatregelen moeten nemen.
Aangezien we in 2013 50 jaar bestaan zullen er allerlei acties op touw gezet worden. Lege flessenactie – rommelmarkt enz.
D.T.S. werkt mee aan een onderzoek van Saxion naar Bewegingsmotoriek van de jeugd. Daartoe zijn in het verleden al heel wat proefjes uitgewerkt en worden er dit jaar nog een aantal aan toegevoegd. In juni zullen deze op de Regionale Dag van het Talent ook worden gebruikt. Duidelijk is wel, dat de snelle veranderingen in de communicatieapparatuur een negatieve invloed hebben op het bewegingspatroon, dus de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd.
Een aantal D.T.S ers hebben de gehaktballen bij diverse verenigingen getest tijdens hun uitwedstrijd en een cijfer gegeven. Het bleek, dat onze bal volgens hen “één van de besten” was. Maar ja, over smaak valt niet te twisten.
Op 26 juli kregen we het bericht, dat Hennie Jansen overleden is. Hij was 82 jaar. Hij is 44 jaar lid van onze vereniging geweest, waarvan van 1971 – 1986 voorzitter. In 1984 werd hij voorzitter van de toenmalige afdeling Twente, welke kar hij 10 jaar getrokken heeft. Verder heeft hij vele andere werkzaamheden bij onze club verricht. We zijn hem dan ook enorm dankbaar voor het vele werk, dat hij voor onze vereniging heeft verricht en zullen hem niet vergeten.
Op de jaarvergadering werd Evert Huf gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap en Hans Lomans voor 40 jaar. Aangezien Evert de Vos 25 jaar in het bestuur zat werd hij benoemd tot Erelid van onze vereniging. Tevens werd zijn vrouw Karen de Vos Lid van Verdienste voor het vele werk, dat zij voor onze vereniging doet.

2013

Dit jaar staat in het teken van ons 50-jarig jubileum.
Op 12 januari de Rommelmarkt, in juni het jeugdkamp, op 7 september Klimmiddag voor de jeugd met BBQ, op 21 september Receptie, op zaterdag 19 oktober reünie voor leden en oudleden en op 23 november de Feestavond in Bentelo. Verder nog de normale dingen, zoals Veteranentoernooi, Duo-toernooi, clubkampioenschappen senioren en jeugd, Laddercompetitie en met de diverse jeugdleden verschillende toernooien in het land bezoeken.
Verder hebben we een jubileumuitgave gemaakt van het clubblad en is er een DVD gemaakt over 50 jaar D.T.S. Ieder lid van onze vereniging heeft een exemplaar ontvangen. Op de receptie in het Odd Fellows huis in de Nicolaas Beetstraat werden Maaike Scheggetman en Gerard Booltink gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap; Gé Dakkus voor 40 jaar en Liesbeth Rave, Erno en Lydie Broekhuizen voor 50 jaar lidmaatschap. Verder kregen Liesbeth, Erno en Lydie en Gerrit Schukkink een pen aangeboden door de NTTB voor meer dan 50 dienst van deze bond.
Op de feestavond in Bentelo werd Evert de Vos door de burgemeester van Enschede Peter den Oudsten geridderd voor al het werk, dat hij voor onze club verricht en heeft verricht. Hij was volkomen verrast. Het bestuur en de jubileumcommissie kunnen terug zien op een aantal zeer geslaagde evenementen.
En nu op naar de volgende 50 jaar.

Tot zover de geschiedenis van TTV DTS